1

Loại tài khoản 2 - Tài sản dài hạn
Loại Tài khoản 2 - Tài sản dài hạn có 14 tài khoản, chia thành 3 nhóm:
Nhóm Tài khoản 21 - Tài sản cố định hữu hình, có 5 tài khoản:
    - Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình;
            + Tài khoản 2111 - Nhà cửa, vật kiến trúc;
            + Tài khoản 2112 - Máy móc, thiết bị;
            + Tài khoản 2113 - Phương tiện vận tải, truyền dẫn;
            + Tài khoản 2114 - Thiết bị, dụng cụ quản lý;
            + Tài khoản 2115 - Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm khác;
            + Tài khoản 2118 - TSCĐ khác.
    - Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính;
    - Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình;
            + Tài khoản 2131 - Quyền sử dụng đất;
            + Tài khoản 2132 - Quyền phát hành;
            + Tài khoản 2133 - Bản quyền, bằng sáng chế;
            + Tài khoản 2134 - Nhãn hiệu hàng hoá;
            + Tài khoản 2135 - Phần mềm máy vi tính;
            + Tài khoản 2136 - Giấy phép và giấy phép nhượng quyền;
            + Tài khoản 2138 - TSCĐ vô hình khác.
    - Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định;
            + Tài khoản 2141 - Hao mòn TSCĐ hữu hình;
            + Tài khoản 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính;
            + Tài khoản 2143 - Hao mòn TSCĐ vô hình;
            + Tài khoản 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư.
    - Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư.
 
Nhóm Tài khoản 22 - Đầu tư dài hạn, có 5 tài khoản:
    - Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con;
    - Tài khoản 222 - Vốn góp liên doanh;
    - Tài khoản 223 - Đầu tư vào công ty liên kết;
    - Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn khác;
            + Tài khoản 2281 - Cổ phiếu;
            + Tài khoản 2282 - Trái phiếu;
            + Tài khoản 2288 - Đầu tư dài hạn khác.
    - Tài khoản 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn.
 
Nhóm Tài khoản 24 - Các tài sản dài hạn khác, có 4 tài khoản:
    - Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang;
            + Tài khoản 2411 - Mua sắm TSCĐ;
            + Tài khoản 2412 - Xây dựng cơ bản;
            + Tài khoản 2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ.
    - Tài khoản 242 - Chi phí trả trước dài hạn;
    - Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
    - Tài khoản 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn.


Nhận xét

0 Nhận xét từ "Loại tài khoản 2 - Tài sản dài hạn"

Đăng nhận xét

Lưu Ý: Các bạn vui lòng để lại tên khi đóng góp ý kiến nhận xét tại vnedoc.com bằng cách chọn Tên/URL từ mục danh sách đổ xuống.Bạn chỉ cần điền Tên, có thể bỏ qua URL nếu không cần thiết. Hoặc sử dụng tài khoản Google của bạn. Cám ơn các ý kiến đóng góp của các bạn !

 
Finance Blogs
Finance online
Trở Lại Đầu Trang Copyright © 2010 | Giáo Trình Kinh Tế Được chia sẻ bởi 3