1

Loại tài khoản 3 - Nợ phải trả
Loại Tài khoản 3 - Nợ phải trả có 16 tài khoản, chia thành 4 nhóm:
Nhóm Tài khoản 31 - Nợ ngắn hạn, có 2 tài khoản:
    - Tài khoản 311 - Vay ngắn hạn;
    - Tài khoản 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả.
Nhóm Tài khoản 33 - Các khoản phải trả, có 7 tài khoản:
    - Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán hàng;
    - Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước;
            + Tài khoản 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp;
                  ~ Tài khoản 33311 - Thuế GTGT đầu ra;
                  ~ Tài khoản 33312 - Thuế GTGT hành nhập khẩu.
            + Tài khoản 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt;
            + Tài khoản 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu;
            + Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp;
            + Tài khoản 3335 - Thuế thu nhập cá nhân;
            + Tài khoản 3336 - Thuế tài nguyên;
            + Tài khoản 3337 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất;
            + Tài khoản 3338 - Các loại thuế khác;
            + Tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.
    - Tài khoản 334 - Phải trả người lao động;
            + Tài khoản 3341 - Phải trả công nhân viên;
            + Tài khoản 3348 - Phải trả người lao động khác.
    - Tài khoản 335 - Chi phí phải trả;
    - Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ;
    - Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng;
    - Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác.
            + Tài khoản 3381 - Tài sản thừa chờ giải quyết;
            + Tài khoản 3382 - Kinh phí công đoàn;
            + Tài khoản 3383 - Bảo hiểm xã hội;
            + Tài khoản 3384 - Bảo hiểm y tế;
            + Tài khoản 3385 - Phải trả về cổ phần hóa;
            + Tài khoản 3386 - Nhận ký quỹ, ký cước ngắn hạn;
            + Tài khoản 3387 - Doanh thu chưa thực hiện;
            + Tài khoản 3388 - Phải trả, phải nộp khác.
Nhóm Tài khoản 34 - Nợ dài hạn, có 5 tài khoản:
    - Tài khoản 341 - Vay dài hạn;
    - Tài khoản 342 - Nợ dài hạn;
    - Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành;
            + Tài khoản 3431 - Mệnh giá trái phiếu;
            + Tài khoản 3432 - Chiết khấu trái phiếu;
            + Tài khoản 3433 - Phụ trội trái phiếu.
    - Tài khoản 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn;
    - Tài khoản 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.
Nhóm Tài khoản 35 - Nợ dài hạn, có 2 tài khoản:
    - Tài khoản 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm;
    - Tài khoản 352 - Dự phòng phải trả.


Nhận xét

0 Nhận xét từ "Loại tài khoản 3 - Nợ phải trả"

Đăng nhận xét

Lưu Ý: Các bạn vui lòng để lại tên khi đóng góp ý kiến nhận xét tại vnedoc.com bằng cách chọn Tên/URL từ mục danh sách đổ xuống.Bạn chỉ cần điền Tên, có thể bỏ qua URL nếu không cần thiết. Hoặc sử dụng tài khoản Google của bạn. Cám ơn các ý kiến đóng góp của các bạn !

 
Finance Blogs
Finance online
Trở Lại Đầu Trang Copyright © 2010 | Giáo Trình Kinh Tế Được chia sẻ bởi 3