1

Loại tài khoản 6 - Chi phí sản xuất kinh doanh
Loại Tài khoản 6 - Chi phí sản xuất , kinh doanh có 10 tài khoản, chia thành 4 nhóm:
Nhóm Tài khoản 61 có 1 tài khoản:
    - Tài khoản 611 - Mua hàng.
            + Tài khoản 6111 - Mua nguyên liệu, vật liệu;
            + Tài khoản 6112 - Mua hàng hoá.
 
Nhóm Tài khoản 62 có 4 tài khoản:
    - Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp;
    - Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp;
    - Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công;
            + Tài khoản 6231 - Chi phí nhân công;
            + Tài khoản 6232 - Chi phí vật liệu;
            + Tài khoản 6233 - Chi phí dụng cụ sản xuất;
            + Tài khoản 6234 - Chi phí khấu hao máy thi công;
            + Tài khoản 6237 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;
            + Tài khoản 6238 - Chi phí bằng tiền khác.
    - Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung.
            + Tài khoản 6271 - Chi phí nhân viên phân xưởng;
            + Tài khoản 6272 - Chi phí vật liệu;
            + Tài khoản 6273 - Chi phí dụng cụ sản xuất;
            + Tài khoản 6274 - Chi phí khấu hao TSCĐ;
            + Tài khoản 6277 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;
            + Tài khoản 6278 - Chi phí bằng tiền khác.
 
Nhóm Tài khoản 63 có 3 tài khoản:
    - Tài khoản 631 - Giá thành sản xuất;
    - Tài khoản 632 - Giá vốn bán hàng;
    - Tài khoản 635 - Chi phí tài chính.
 
Nhóm Tài khoản 64 có 2 tài khoản:
    - Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng;
            + Tài khoản 6411 - Chi phí nhân viên;
            + Tài khoản 6412 - Chi phí vật liệu, bao bì;
            + Tài khoản 6413 - Chi phí dụng cụ, đồ dùng;
            + Tài khoản 6414 - Chi phí khấu hao TSCĐ;
            + Tài khoản 6415 - Chi phí bảo hành;
            + Tài khoản 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;
            + Tài khoản 6418 - Chi phí bằng tiền khác.
    - Tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.
            + Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý;
            + Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý;
            + Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng;
            + Tài khoản 6424 - Chi phí khấu hao TSCĐ;
            + Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí;
            + Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng;
            + Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài;
            + Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác.


Nhận xét

0 Nhận xét từ "Loại tài khoản 6 - Chi phí sản xuất kinh doanh"

Đăng nhận xét

Lưu Ý: Các bạn vui lòng để lại tên khi đóng góp ý kiến nhận xét tại vnedoc.com bằng cách chọn Tên/URL từ mục danh sách đổ xuống.Bạn chỉ cần điền Tên, có thể bỏ qua URL nếu không cần thiết. Hoặc sử dụng tài khoản Google của bạn. Cám ơn các ý kiến đóng góp của các bạn !

 
Finance Blogs
Finance online
Trở Lại Đầu Trang Copyright © 2010 | Giáo Trình Kinh Tế Được chia sẻ bởi 3