1

Hướng dẫn lập báo cáo tài chínhBáo cáo tài chính giữa niên độ gồm 2 loại: Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng đầy đủ thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” và một số quy định tại chuẩn mực kế toán số 27 “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo dạng tóm lược thì áp dụng Chuẩn mực kế toán số 27 “ Báo cáo tài chính giữa niên độ” và hướng dẫn tại phần này.


Mẫu biểu và các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính giữa niên độ thực hiện theo mẫu biểu và các chỉ tiêu trong chế độ báo cáo tài chính năm ban hành theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành (quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).


Doanh nghiệp nhà nước phải lập báo cáo tài chính quý dạng đầy đủ khi nộp BCTC cho các cơ quan quản lý nhà nước. Các DN khác khi tự nguyện lập BCTC quý dạng đầy đủ hoặc tóm lược thì thực hiện theo phần hướng dẫn có liên quan của Thông tư này. Các DN niêm yết trên thị trường chứng khoán khi thực hiện báo cáo tài chính giữa niên độ thực hiện theo phần hướng dẫn có liên quan của thông tư này và các quy định khác theo pháp luật về thị trường chứng khoán; Công ty mẹ niêm yết trên thị trường chứng khoán thì lập báo cáo tài chính quý của công ty mẹ và báo cáo tài chính tổng hợp quý của công ty mẹ và các công ty con. Từ báo cáo tài chính năm công ty mẹ phải lập báo cáo hợp nhất.


Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ bao gồm:
+ Bảng cân đối kế toán (đầy đủ, tóm lược)
+ Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (đầy đủ, tóm lược)
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( đầy đủ, tóm lược)
+ Bản Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc


Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là cuối mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV)
Báo cáo tài chính giữa niên độ phải lập đúng hình thức, nội dung, phương pháp và trình bày phải nhất quán giữa các kỳ kế toán, nếu có nội dung khác thì phải giải thích ở Bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Các nội dung trình bày trên mỗi báo cáo tài chính giữa niên độ tối thiểu phải bao gồm các đề mục và các số cộng chi tiết được trình bày trong mỗi Báo cáo tài chính năm gần nhất tương ứng, và Bảng thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc


DOWNLOAD:  DOC | PDF 


Nhận xét

5 Nhận xét từ "Hướng dẫn lập báo cáo tài chính"

Anonymous nói...

thanks!


23:00 Ngày 03 tháng 03 năm 2011
Kimi Training - Công ty Đào tạo Kế toán KIMI nói...

Đào tạo Kế toán Thuế ngắn hạn tại Kimi Training
Đ/c: Số 95 Trung Liệt - Thái Hà - Đống Đa - HN


06:26 Ngày 31 tháng 03 năm 2011
Anonymous nói...

Đào tạo Kế toán Thuế ngắn hạn tại Kimi Training


06:26 Ngày 31 tháng 03 năm 2011
Nguyễn An nói...

Học Kế toán ở Kimi là chuẩn nhất rồi đó.


08:18 Ngày 01 tháng 06 năm 2011
Cách Lập Báo cáo tài chính nói...

Rất hay, mình đã tham khảo cách lập báo cáo tài chính ở một vài nơi, nhưng ở đây là chính xác nhất đó


23:40 Ngày 22 tháng 02 năm 2012

Đăng nhận xét

Lưu Ý: Các bạn vui lòng để lại tên khi đóng góp ý kiến nhận xét tại vnedoc.com bằng cách chọn Tên/URL từ mục danh sách đổ xuống.Bạn chỉ cần điền Tên, có thể bỏ qua URL nếu không cần thiết. Hoặc sử dụng tài khoản Google của bạn. Cám ơn các ý kiến đóng góp của các bạn !

 
Finance Blogs
Finance online
Trở Lại Đầu Trang Copyright © 2010 | Giáo Trình Kinh Tế Được chia sẻ bởi 3